Jesteś dłużnikiem banku ? Dostałeś nakaz zapłaty lub pozew z Sądu ?


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.


Jesteś dłużnikiem banku ? Dostałeś nakaz zapłaty lub pozew z Sądu ?  Jak bronić się przed roszczeniem banku o zapłatę niespłaconego kredytu ?

Na kanwie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie chciałem przedstawić Państwu możliwe metody obrony dłużnika przed pozwem, roszczeniem banku, firm finansowych np. Funduszu Sekurytyzacyjnego domagających się zapłaty z tytułu zaciągniętego kredytu. Wspomniana sprawa zakończyła się po myśli dłużnika tzn. powództwo firmy windykacyjnej zostało oddalone w całości.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał na następujące przesłanki do oddalenia powództwa:

1. brak skutecznego doręczenia dłużnikowi wypowiedzenia umowy kredytowej,

2. brak skutecznego doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o cesji wierzytelności,

3. niedokładne przygotowanie pozwu, braki w dokumentacji powoda uniemożliwiające Sądowi i pozwanemu dokładne wyliczenie i sprawdzenie zasadności dochodzonej kwoty pieniędzy. Powództwo nie może budzić wątpliwości.

Podniesienie powyższych okoliczności wystarczyło aby sprawa zakończyła się pomyślnie dla pozwanego. A trzeba pamiętać, że dłużnikowi przysługują jeszcze inne zarzuty takie jak np. zarzut przedawnienia, zarzut spłaty długu, zarzut braku wymagalności roszczenia, oraz inne.

Powyższe pokazuje, że osoba fizyczna nie stoi na straconej pozycji w starciu z silnym gospodarczym podmiotem jakim jest bank czy inna instytucja finansowa.