Przerwanie biegu przedawnienia


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.

Przerwanie biegu przedawnienia

Niezwykle istotną instytucją prawa cywilnego, z punktu widzenia powoda i pozwanego jest przedawnienie roszczeń. Roszczenia co do zasady przedawniają się z upływem lat 10 (roszczenia nie związane z działalnością gospodarczą) oraz 3 lat (roszczenia okresowe oraz związane z działalnością gospodarczą). Przedawnienie rozpoczyna się od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne (upływ terminu świadczenia a jeśli go nie było to np. będzie nim odebranie przez dłużnika wezwania do zapłaty). Przedawnienie roszczenia nie oznacza, że osoba której przysługuje roszczenie np. o zapłatę nie będzie mogła się go domagać przed sądem. Roszczenie przedawnione przeradza się w roszczenie naturalne, co oznacza że np. zasądzenie przez sąd zapłaty przedawnionego długu jest możliwe o tyle o ile osoba, którą obciąża dany dług nie podniesie przed sądem zarzutu przedawnienia – zarzut ten jest uwzględniany przez sąd tylko na wniosek a nie z urzędu.

Zgodnie z art. 123. § 1. Kodeksu Cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Na podstawie powyżej przywołanego przepisu w skrócie mogę wskazać, że np. czynnością dokonaną przed sądem, która przerywa bieg przedawnienia jest np. skierowanie pozwu do sądu, zawezwanie do próby ugodowej, wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.

Wątpliwości może nastręczać natomiast uznanie roszczenia. Co do zasady można wskazać,
iż z uznaniem mamy do czynienia kiedy osoba zobowiązana np. do zapłaty potwierdza fakt istnienia długu i wyraża gotowość jego spłaty. Uznaniem długu może być np. prośba zobowiązanego o rozłożenie długu na raty lub negocjacje podejmujące temat długu, również spłata zadłużenia, nawet w ratach, w której wskazuje się konkretny dług (tytuł wpłaty), iż nie ma wątpliwości tytułem którego długu osoba spełnia świadczenie może być uznane za uznanie długu. W przypadku jeśli zobowiązany posiada kilka różnych długów aby przerwać bieg terminu przedawnienia konkretnego długu powinien wskazać w tytule wpłaty ten dług.

Przerwanie terminu przedawnienia może nastąpić tylko przed jego upływem, tzn. przed upływem terminu 10 lub 3 letniego lub innego szczególnego. Przerwanie terminu przedawnienia powoduje, że  termin przedawnienia roszczenia rozpoczyna się od nowa (czyli kolejne 10 lub 3 lata), co jest zdecydowanie na niekorzyść osoby zobowiązanej do zapłaty. Przez czas trwania postępowania sądowego przedawnienie ulega zawieszeniu, a po zakończeniu tego postępowania przedawnienie biegnie od nowa.