dział spadku sposób zaliczenia na schedę spadkową


Czeka Cię dział spadku, zastanawiasz na czym polega zaliczanie na schedę spadkową

Podział majątku najlepiej przeprowadzić zgodnie, dopiero kiedy brak jest zgody co do sposobu podziału właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd. Zgodnie majątek możemy podzielić sami jeśli są to rzeczy ruchome (np. samochód), natomiast jeśli przedmiotem współwłasności jest nieruchomość wtedy należy umówić się z notariuszem aby dokonać zmian w składzie właścicielskim nieruchomości.

 Sąd co do zasady przychyli się do zgodnego sposobu podziału majątku. Natomiast w razie braku zgody pierwszeństwo będzie miał podział w naturze (fizyczne podzielenie rzeczy) o ile podział taki będzie możliwy i zasadny według interesu społeczno-gospodarczego. Różnice w wartości zostaną wyrównane w dopłatach pieniężnych.

Zgodnie z art.  1039. k.c. [Zaliczenie darowizn i zapisów windykacyjnych na schedę]

 § 1. Jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.
§ 2. Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego niewymienionego w paragrafie poprzedzającym.
§  3. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.

Zgodnie z art.  1042. K.c. [Sposób zaliczenia na schedę spadkową]

§ 1. Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn lub zapisów windykacyjnych podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu.
§  2. Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku.
§  21. Wartość przedmiotu zapisu windykacyjnego oblicza się według stanu z chwili otwarcia spadku, a według cen z chwili działu spadku.
§  3. Przy zaliczaniu na schedę spadkową nie uwzględnia się pożytków przedmiotu darowizny lub zapisu windykacyjnego.

"Zaliczanie na schedę spadkową odbywa się z zastosowaniem metody składającej się z czterech czynności: 1) ustalenie wartości aktywów spadku  ; 2) doliczenie do niej wartości darowizn i przedmiotów zapisów windykacyjnych; 3) podział uzyskanej sumy między spadkobierców, stosownie do udziału w spadku wyrażonego ułamkowo (obliczanie schedy spadkowej każdego spadkobiercy); 4) odjęcie od schedy wartości darowizny podlegającej zaliczeniu. Wynik dodatni odejmowania oznacza, że spadkobierca, który uzyskał darowiznę, uczestniczy w dziale z odpowiednio mniejszą schedą. Przykładowo: spadkodawca pozostawił po sobie spadek o wartości 1 000 000 zł oraz żonę i troje dzieci. Jeden ze spadkobierców otrzymał od spadkodawcy darowiznę o wartości 300 000 zł. W takiej sytuacji wartość darowizny należy doliczyć do spadku (1 000 000 + 300 000 = 1 300 000), podzielić przez 4, co daje 325 000. Następnie od tej kwoty należy odjąć wartość darowizny (325 000 – 300 000 = 25 000). Wartość udziałów spadkobierców, którzy nie otrzymali darowizny, wynosi po 325 000 zł, zaś wartość udziału spadkobiercy, którzy otrzymał darowiznę wynosi 25 000 zł. Jeżeli wynik odejmowania jest ujemny, spadkobierca, który otrzymał taką darowiznę, nie jest uwzględniany w dziale, a wartość udziałów pozostałych odpowiednio wzrasta." (vide: P. Zdanikowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom VI. Spadki (art. 922-1087), red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2019, art. 1042., https://sip-1lex-1pl-10000f4bc140b.han.uwm.edu.pl/#/commentary/587784082/581522/fras-mariusz-red-habdas-magdalena-red-kodeks-cywilny-komentarz-tom-vi-spadki-art-922-1087?cm=URELATIONS (dostęp: 2021-02-24 09:50)

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.