Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.

Zastanawiasz się nad rozszerzeniem zakresu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a może chciałbyś wprowadzić do swojego biznesu wspólnika, inwestora, odpowiedzią na zadane pytania może być przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę zoo.

Zaletą przekształcenia jest co do zasady sukcesja uniwersalna przyznanych praw, co oznacza że np. przyznane zezwolenia, koncesje przechodzą z mocy prawa na przekształcaną spółkę zoo (Uwaga: wyjątek od zasady sukcesji generalnej dot. zezwolenia na prowadzenie aptek po nowelizacji prawa farmaceutycznego z kwietnia 2017r.).

Przekształcenie dokonywane jest w momencie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze  Sądowym, a właściwie odbywa się za pomocą łączy internetowych i wciśnięciem przysłowiowego klawisza „ENTER”. Z tą chwilą następuje wpis.

Z przekształceniem wiążą się jednak pewne formalności do spełnienia. Na początku należy zacząć od sporządzenia w formie aktu notarialnego Planu Przekształcenia, który powinien zawierać :

1. ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy a ponadto:

 - określenie rodzaju spółki, w którą nastąpi przekształcenie;

- wskazanie wartości i liczby udziałów lub akcji w spółce przekształcanej.

Do Planu należy załączyć:

- projektu oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;

- projektu aktu założycielskiego (statutu);

- wycenę składników majątku przedsiębiorcy przekształcanego;

- sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

Plan wraz z załącznikami powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

Tak sporządzony plan powinien być poddany badaniu przez biegłego rewidenta. O wyznaczenie biegłego rewidenta należy zwrócić się z wnioskiem do Sądu Rejonowego Wydział KRS (opłata sądowa od wniosku 300 zł.). Za opinię biegłego zapłaci oczywiście przedsiębiorca, którego Sąd wezwie do uiszczenia zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia biegłego. Można wnioskować o wyznaczenie konkretnego, znanego nam biegłego rewidenta, Sąd powinien przychylić się do tego wniosku.

Następnym etapem po wydaniu opinii prze biegłego będzie zawarcie w formie aktu notarialnego aktu założycielskiego (Umowa spółki) oraz oświadczenia o przekształceniu. Powyższe dokumenty w formie aktu notarialnego wraz z formularzami KRS oraz wymaganymi oświadczeniami wraz dowodem uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł. od wpisu i publikacji wpisu w MSiG składamy do właściwego Sądu Rejonowego Wydział KRS.

Jeśli są Państwo zainteresowani przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zachęcam do kontaktu z moją osobą.