Regulamin


Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin elektronicznego systemu świadczenia usług prawnych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług prawnych w ramach elektronicznego systemu świadczenia usług prawnych – usługami elektronicznymi - przez Kancelarię Radcy Prawnego Andrzeja Prószyńskiego, ul. Kołobrzeska 7/26, 10-444 Olsztyn, NIP:739-298-96-00.

§ 1 Definicje

1. Poniższe określenia użyte w Regulaminie, mają następujące znaczenie:
a) Serwis lub Portal - serwis/portal Radcy Prawnego Andrzeja Prószyńskiego - dostępny pod adresem
www.radca-olsztyn.net, www.porady-prawne.olsztyn.pl .
b) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną.
c) Administrator – Radca Prawny Andrzej Prószyński
d) Usługa prawna - świadczona przez Administratora porada prawna w zakresie prawa. W jej zakres wchodzą: porady prawne, opinie prawne, umowy i inne pisma procesowe - określone na w zakładce Serwisu: „Zakres praktyki”.
e) Pytanie prawne - konkretne zapytanie przedstawione przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu dotyczące dowolnego zagadnienia prawnego, wchodzącego w zakres praktyki Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną a także sposób korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu należą do Administratora. Serwis jest chroniony na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631).
3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego regulaminu serwisu. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu.
4. Zamawiając Usługę prawną, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jej opisem, warunkami oraz Regulaminem.

§ 3 Świadczenie Usług przez Serwis

1. Z Usług prawnych może skorzystać Użytkownik, który zgodnie z Regulaminem zawarł Umowę z Administratorem i wniósł stosowną opłatę.
2. Użytkownik zawiera Umowę z Administratorem przez zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na warunki w nim zawarte oraz złożenie zlecenia na świadczenie Usług prawnych.
3. Usługi polegają na udzieleniu Użytkownikom Serwisu Usług prawnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Usługi świadczone przez Serwis są płatne z góry.
5. Koszt Usługi określa wycena każdego zadanego Pytania prawnego dokonana przez Administratora, o której Użytkownik zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w Pytaniu. Użytkownik akceptuje zaproponowaną cenę usługi poprzez jej zapłatę.
6. Usługa prawna może zostać opłacona za pomocą przelewu bankowego wyłącznie na nr konta: 75 1050 1807 1000 0092 3241 9664.
7. W celu skorzystania z Usługi prawnej należy przedstawić Pytanie prawne za pomocą: zapytania wysłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce E-Kancelaria.
8. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. 
9. Pytanie powinno być sformułowane przez Użytkownika w sposób możliwie jak najbardziej zwięzły, zawierając w swojej treści jedno zagadnienie. W Pytaniu prawnym należy wskazać wszelkie istotne okoliczności faktyczne związane z postawionym Pytaniem. Użytkownik za pośrednictwem formularza ma możliwość dołączenia do sformułowanego pytania dodatkowych dokumentów (w formie załączników), istotnych dla zadanego pytania.
10. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje w momencie dokonania przez Użytkownika płatności za zleconą usługę na wskazany w pkt 6 § 3 rachunek bankowy Administratora.

11. Niezwłocznie po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia dokonania przez Użytkownika płatności za zleconą usługę, Kancelaria udziela odpowiedzi na zgłoszone Pytanie prawne na adres e-mail Użytkownika .
12. Brak płatności za usługę powoduje brak udzielenia przez Serwis odpowiedzi na zadane Pytanie prawne.
13. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje Użytkownikowi zamawiającemu poradę prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271, z późn. zm.).
14. Odpowiedzi na Pytania prawne zadane przez Użytkowników Serwisu mają charakter porady prawnej, udzielanej przez radcę prawnego. Gdy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane Pytanie prawne niezbędne staje się zapoznanie z treścią dokumentów, w szczególności: umów, pism procesowych, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, orzeczeń, decyzji administracyjnych i innych, Serwis ma prawo wezwania drogą elektroniczną Użytkownika do dostarczenia koniecznych dokumentów (w postaci e-maila ze skanem dokumentów).
Uzupełnienie Pytania prawnego przez Użytkownika, na podstawie sporządzonej przez Administratora prośby o sprecyzowanie nie stanowi nowego Pytania prawnego, w związku z czym opłata za Usługę prawną nie ulega zmianie.
15. Złożenie przez Użytkownika dodatkowych pytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane jako odrębne Pytanie prawne.
Termin na udzielenie porady wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych i rozpoczyna swój bieg od chwili dostarczenia do Administratora dokumentów o których mowa w pkt. 13 zd. 2 § 3 w jakości pozwalającej na zapoznanie się z nimi (odpowiednia jakość dokumentów).
16. Serwis udziela odpowiedzi na Pytanie prawne na podstawie przedstawionych danych oraz aktualnego stanu prawnego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Użytkownika.
17. Usługa prawna jest uznawana za wyczerpującą i rzetelną, jeżeli obejmuje okoliczności faktyczne i dokumenty dostarczone przez Użytkownika. Niedostarczenie, niepełne dostarczenie lub nieprawidłowe dostarczenie danych przez Użytkownika pozostaje bez wpływu na prawidłowość i rzetelność udzielanej Usługi prawnej.
18. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej, lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich, jak również osób, które nagminnie wysyłają zapytania w tej samej sprawie bez wcześniejszej opłaty.

§ 4 Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

1. Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za treść świadczonych Usług prawnych.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z czasowym zaprzestaniem lub ograniczeniem zakresu świadczonych Usług z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, jak również z możliwością zainfekowania wirusem urządzeń informatycznych Użytkownika a także nieprzestrzeganiem Regulaminu. Dotyczy to także szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie podmiotów, z których pomocą Administrator świadczyć będzie swoje Usługi.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.
4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
5. Wszelkie spory wynikające ze stosunku prawnego zawartego na podstawie niniejszego Regulaminu, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego w Olsztynie.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email: biuro@radca-olsztyn.net.
2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 10 dni roboczych.
3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres mailowy, z którego reklamacja wpłynęła do Administratora.
4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Użytkownik ma prawo do realizacji zamówionej usługi bez pobierania przez Administratora dodatkowej opłaty lub do zwrotu opłaty w całości lub w części.

§ 6 Poufność i dane osobowe

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Prószyński prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Racy Prawnego Andrzej Prószyński ul. Kołobrzeska 7/26, 10-444 Olsztyn, NIP: 739-298-96-00, REGON 365471490.
2. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, w celu wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej.
3. Przetwarzaniu podlegają takie kategorie danych jak : Imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, adres email, szczególne kategorie danych osobowych: stan zdrowia, stopień
i rodzaj niepełnosprawności.
4. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym kategoriom podmiotów: sądy RP i organy właściwe do rozstrzygnięcia lub załatwienia sprawy, sporu oraz przeciwnik sporu.

5. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz informujemy że Państwa nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz że Państwa dane osobowe nie są profilowane.
6. Państwa dane przechowujemy przez okres do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, sporu lub cofnięcia pełnomocnictwa lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu:

a)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)      prawo do sprostowania swoich danych,

c)      prawo do usunięcia danych,

d)      prawo ograniczenia przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f)      prawo do przenoszenia danych,

g)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

h)      prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W celu realizacji swoich praw, prosimy aby zgłosili Państwo przysługujące żądanie Administratorowi danych osobowych za pośrednictwem skrzynki email na adres: biuro@radca-olsztyn.net
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i jest: warunkiem rozpoczęcia świadczenia umowy o pomoc prawną. Jeżeli nie podadzą Państwo danych osobowych: nie będzie możliwości wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej.

§7 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z użytkownikiem umowy.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i zakresu świadczonych Usług prawnych. O zamiarze dokonania stosownych zmian, Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

§ 8 Zastrzeżenia prawne

1. Wszelkie informacje zamieszczone na stronach serwisu internetowego nie są ofertą handlową w rozumieniu prawa polskiego i stanowią jedynie zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (art. 71 kodeksu cywilnego). Fakt zamieszczenia informacji na stronach Serwisu nie jest świadczeniem usług w nich opisanych. Dokładna wycena usługi następuje w oparciu o zapytanie wysłane w postaci elektronicznej. Korzystanie z usług Serwisu oznacza akceptację Regulaminu.