Zakres praktyki


Radca Prawny Andrzej Prószyński specjalizuje się w szczególności w prawie:

§ cywilnym - sporządzanie umów, sprawy o zapłatę, spory z zakresu umów najmu, dzierżawy, zlecenia, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, sprawy o zasiedzenie nieruchomości, sprawy o eksmisję, sprawy wieczystoksięgowe, służebność przesyłu, nabycie spadku, sprawy o zachowek, dział spadku,
§ rodzinnym - rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego, alimenty,
§ handlowym - rejestracja spółek prawa handlowego, opracowywanie statutów i regulaminów, łączenie, podział, przekształcenie spółek,
§ autorskim, własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji - ochrona materialnych i niematerialnych praw autorskich,

§ pracy
- odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę, kary porządkowe, zakaz konkurencji, mobbing, wypadki przy pracy, Karta Nauczyciela,
§ postępowania egzekucyjnego
oraz windykacji - reprezentowanie wierzyciela oraz dłużnika przed komornikiem, a ponadto:
§ dochodzenie roszczeń odszkodowawczych - wypadki komunikacyjne, błędy lekarskie, naruszenie dóbr osobistych, zadośćuczynienie.

W ramach wykonywania zawodu radcy prawnego Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, polegającą między innymi na:

§ udzielaniu porad prawnych,
§
uczestniczeniu w negocjacjach,
§ sporządzaniu opinii prawnych, pism przygotowawczych i procesowych (pozew, wniosek, apelacja, kasacja),

§ sporządzanie i opiniowanie pism i umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów Klienta,
§ opracowywaniu projektów aktów prawnych, statutów, regulaminów ( również dla sklepów internetowych),
§
występowaniu w imieniu Klientów Kancelarii przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej i organami egzekucyjnymi.

Wysokość honorarium ustalana jest na drodze indywidualnej rozmowy z Klientem i uzależniona jest od rodzaju, zakresu świadczonych usług, stopnia skomplikowania danej sprawy oraz wartości przedmiotu sporu.

Dla przedsiębiorców Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną, gdzie wysokość wynagrodzenia ustalana jest w formie miesięcznego ryczałtu.