Alimenty dla rozwiedzionego małżonka


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.


Wiele osób zastanawia się jak to jest z alimentami płaconymi po rozwodzie na rzecz drugiego eks-małżonka. W niniejszym wpisie postaram się w skrócie przedstawić:
- kto może być zobowiązanym do zapłaty alimentów?
- czy obowiązek zapłaty alimentów wygasa ?

Na wstępie zaznaczę, że problematykę tematu reguluje art. 60 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (KRO).

1. Obowiązek alimentacyjny rozwiedzionych małżonków:

Alimentów w razie rozwodu może żądać małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego tzn. dot. to następujących konfiguracji:

a) gdy orzeczono winę zarówno jednego jak i drugiego małżonka – alimentów może żądać jeden małżonek winny od drugiego małżonka winnego,

b) gdy orzeczono, że żaden małżonek nie ponosi winy – alimentów może żądać jeden małżonek niewinny od drugiego małżonka niewinnego,

Pamiętać należy, że małżonek, który został uznany za winnego nie może natomiast żądać alimentów od małżonka niewinnego.
Zaznaczyć wymaga, że przesłanką niezbędną dla uzyskania alimentów w powyższych dwóch konfiguracjach jest to aby małżonek żądający alimentów znajdował się w niedostatku. Wysokość alimentów uzależniona jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

W przypadku:

c) orzeczenia rozwodu za wyłączną winą jednego z małżonków - alimentów może żądać małżonek niewinny od winnego.

Przesłanką dla żądania z tego tytułu alimentów jest już tylko to aby rozwód pociągał za sobą istotne pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Przesłanka niedostatku nie jest wymagana w tym przypadku. Wysokość alimentów nie powinna w zasadzie odpowiadać dotychczasowej stopie życiowej na jakiej żył małżonek uprawniony ale powinna odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom małżonka niewinnego.

2. Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego:

Obowiązek alimentacji na rzecz uprawnionego małżonka wygasa zawsze w przypadku zawarcia przez niego nowego związku małżeńskiego.
Ponadto obowiązek alimentacyjny wygasa również z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, przy czym należy pamiętać, że dotyczy to tylko konfiguracji b) a więc przypadku gdy niewinny małżonek alimentuje drugiego małżonka niewinnego. Ponadto w tym przypadku ze względu na wyjątkowe okoliczności, na wniosek małżonka uprawnionego Sąd może przedłużyć ten obowiązek na kolejne lata.

A co w przypadku orzeczenia rozwodu w konfiguracji a) i c) gdy uprawniony małżonek nie zawarł drugiego małżeństwa, albo gdy upłynął już 5 letni termin, czy obowiązek ten wygasa ?

Odpowiedź brzmi :
- w zasadzie obowiązek alimentacyjny w tych przypadkach nie wygasa, i obowiązek ten może teoretycznie trwać do końca życia rozwiedzionych małżonków.

Niniejsze opracowanie w oczywisty sposób nie wyczerpuje przedstawionego tematu a jedynie zwraca uwagę na niektóre aspekty zagadnienia.