Alimenty z Funduszu Alimentacyjnego


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.


Przesłankami ubiegania się o świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego są:

1. Bezskuteczna egzekucja wobec osoby zobowiązanej, obejmująca co najmniej 2 ostatnie miesiące

2. Dochód w rodzinie nie przekraczający 725 zł w przeliczeniu na każdego członka rodziny.

3. Wiek osoby uprawnionej: do ukończenia 18 roku życia oraz do ukończenia 25 lat jeśli uprawniony uczy się w szkole lub szkole wyższej. Osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenia alimentacyjne przyznawane są bezterminowo.

4. Świadczenia alimentacyjne przysługują w wysokości zasądzonych przez sąd, przyznanych alimentów ale z ograniczeniem do wysokości 500 zł.

5. Świadczenia nie przysługują w razie gdy uprawniony: zawarł związek małżeński lub został umieszczony w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. 

Świadczenia alimentacyjne przyznawane są na okres od 1 października do 30 września. Wniosek wraz z załącznikami składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. 

Niniejsze opracowanie w oczywisty sposób nie wyczerpuje przedstawionego tematu a jedynie zwraca uwagę na niektóre aspekty zagadnienia.