Czy wspólnota mieszkaniowa może odciąć dopływ zimnej wody?


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.


Czy wspólnota mieszkaniowa może odciąć dopływ zimnej lub ciepłej wody do lokalu mieszkalnego swojego członka?

Kanwą powyższego pytania jest sprawa sądowa zakończona prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Stan faktyczny niniejszej sprawy przedstawiał się następująco.

Członkowie wspólnoty mieszkaniowej zalegali wobec wspólnoty mieszkaniowej z bieżącymi opłatami (czynsz, eksploatacja, fundusz remontowy). Wskutek powstałych zaległości wspólnota podjęła uchwałę, w której postanowiła ograniczyć swoim dłużnikom dopływ zimnej wody do lokalu, poprzez zakręcenie zaworu doprowadzającego wodę do lokalu i udostępnienie ujęcia zastępczego w piwnicy (sic!). Analogicznie wspólnota podjęła drugą uchwałę o odcięciu gorącej wody, uchwała ta została wykonana. Od powyższych uchwał właściciele przedmiotowego lokalu wnieśli w terminie powództwo o uchylenie uchwały ws. odciecia zimnej wody oraz powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały ws. odcięcia ciełej wody (z uwagi na upływ 1 roku od wykonania uchwały wspólnoty). Obydwa powództwa zostały w całości uwzględnione przes Sąd Okręgowy w Olsztynie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznając przedmiotowa sprawę nie miał wątpliwości, iż podjęta przez wspólnotę mieszkaniową uchwała narusza przepisy prawa. Wskutek czego uchwała w sprawie zimnej wody została uchylona a w sprawie ciepłej wody Sąd stwierdził nieważność uchwały. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał przede wszystkim, iż działanie wspólnoty stanowiło niedozwoloną samopomoc.

Takie zachowanie wspólnoty wg. Sądu stanowi także niedopuszczalne ograniczenie praw właściciela lokalu poprzez zagrożenie odcięciem dostępu do wody pitnej i użytkowej pomimo wyposażenia lokalu we właściwą instalację.

Ponadto, wspólnota nie może podejmować czynności, które stanowią próbę uprzykrzenia czy uniemożliwienia zamieszkiwania i wymuszenia uiszczenia zaległych kwot. 

Podzielając przytoczone argumenty Sądu Okręgowego należy stwierdzić, iż wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona do dokonania odcięcia wody do lokalu swojego członka, który zalega z płatnościami.