Jesteś dłużnikiem banku ? Dostałeś nakaz zapłaty lub pozew z Sądu ?


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.


Jesteś dłużnikiem banku ? Dostałeś nakaz zapłaty lub pozew z Sądu ?  Jak bronić się przed roszczeniem banku o zapłatę niespłaconego kredytu ?

Na kanwie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie chciałem przedstawić Państwu możliwe metody obrony dłużnika przed pozwem, roszczeniem banku, firm finansowych np. Funduszu Sekurytyzacyjnego domagających się zapłaty z tytułu zaciągniętego kredytu. Wspomniana sprawa zakończyła się po myśli dłużnika tzn. powództwo firmy windykacyjnej zostało oddalone w całości.

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał na następujące przesłanki do oddalenia powództwa:

1. brak skutecznego doręczenia dłużnikowi wypowiedzenia umowy kredytowej,

2. brak skutecznego doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o cesji wierzytelności,

3. niedokładne przygotowanie pozwu, braki w dokumentacji powoda uniemożliwiające Sądowi i pozwanemu dokładne wyliczenie i sprawdzenie zasadności dochodzonej kwoty pieniędzy. Powództwo nie może budzić wątpliwości.

Podniesienie powyższych okoliczności wystarczyło aby sprawa zakończyła się pomyślnie dla pozwanego. A trzeba pamiętać, że dłużnikowi przysługują jeszcze inne zarzuty takie jak np. zarzut przedawnienia (w obecnym stanie prawnym Sąd z urzędu bierze pod uwagę przedawnienie), zarzut spłaty długu, zarzut braku wymagalności roszczenia, oraz inne.

Powyższe pokazuje, że osoba fizyczna nie stoi na straconej pozycji w starciu z silnym gospodarczym podmiotem jakim jest bank czy inna instytucja finansowa.