Miałeś wypadek ? Ubezpieczyciel odmawia , zaniża wypłatę odszkodowania ?


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.

Wypadek komunikacyjny może zdarzyć się każdemu.

Pamiętaj że należy Ci się pełna likwidacja poniesionej szkody a szkoda może być materialna (zniszczony samochód, koszty korzystania z samochodu zastępczego, koszty leczenia, utracony dochód z tytułu korzystania z L4, niemożności wykonywania zawodu, utrata pożytków które uszkodzona rzecz przynosiła) lub szkoda niematerialna (doznana krzywda przejawiająca się w cierpieniach fizycznych i psychicznych).

Może zdarzyć się, że w trakcie likwidacji szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniży koszty likwidacji szkody w ten sposób że za uszkodzony pojazd zaproponuje wypłatę np. 1000 złotych z tytułu odszkodowania podczas gdy poszkodowany nie będzie w stanie za zaproponowaną kwotę 1000 zł. przywrócić stanu poprzedniego samochodu. Żądaj zawsze pełnego odszkodowania tj. kwoty potrzebnej do przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed wypadku. Jeżeli w trakcie naprawy okaże się konieczność wymiany uszkodzonych części to masz prawo również do części oryginalnych. Pamiętaj jednak że odszkodowanie nie powinno zwiększyć wartości auta w porównaniu do stanu auta sprzed wypadku. 

Jeżeli wskutek wypadku odniosłeś obrażenia ciała, jeżeli skutkiem wypadku była śmierć bliskich Ci osób żądaj stosownie do okoliczności stosownej kwoty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w tym za cierpienia psychiczne, masz prawo również do zapłaty renty płatnej co miesiąc z tytułu:

- śmierci osoby, na której ciążył obowiązek alimentacyjny (śmierć ojca lub matki) lub śmierci osoby która dobrowolnie dostarczała środków utrzymania dla osoby bliskiej,

- utraty całkowicie lub częściowo zdolności do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość osoby poszkodowanej w wypadku.

Poniżej znajdziesz przepisy Kodeksu Cywilnego które regulują zasady wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę:

Art.  444.  [Szkoda na osobie]§  1.  W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.  §  2.  Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.  §  3.  Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. 

Art.  445.  [Zadośćuczynienie]§  1.  W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. §  2.  Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.  §  3.  Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego. 

Art.  446.  [Szkody majątkowe wynikające ze śmierci]§  1.  Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.  §  2.  Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.  §  3.  Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.  §  4.  Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Art.  4461 [Odpowiedzialność za szkody doznane przed urodzeniem]Z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych przed urodzeniem.

Art.  447.  [Kapitalizacja rentZ ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.