Podział majątku wspólnego : najem mieszkania komunalnego


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.


Dzisiaj chciałbym przedstawić problematykę podziału majątku wspólnego przez byłych małżonków, w skład którego wchodzi najem mieszkania komunalnego.
Najem mieszkania komunalnego ma tą specyfikę, że prawo to przysługuje wspólnie małżonkom, bez względu na istniejącą między nimi rozdzielność majątkową. Tak więc istniejąca intercyza w chwili zawarcia umowy najmu nie powoduje tego, że najem takiego mieszkania będzie przysługiwać tylko jednemu małżonkowi.

Po rozwodzie podział najmu mieszkania komunalnego przeprowadza się w ten sposób, że ustala się różnicę między czynszem wolnorynkowym (bez opłat) jaki trzeba by zapłacić za najem podobnego lokalu na rynku nieruchomości a czynszem płaconym do Gminy z tytułu najmu lokalu. Przykład: 1000 zł (czynsz wolnorynkowy) - 500 zł. (czynsz za lokal komunalny) = 500 zł. (różnicy). Uzyskaną różnicę mnoży się przez liczbę miesięcy przewidywanego czasu trwania najmu lokalu. Przykład: 500 zł. (różnica czynszu) x 60 (przewidywany czas trwania umowy najmu, wyrażony w miesiącach) = 30.000 zł. Uzyskana w ten sposób kwota stanowi wartość prawa najmu lokalu która podlegać będzie podziałowi. W orzecznictwie zauważyć można tendencję do ustalania czasu przewidywanego czasu trwania najmu lokalu na okres 5 lat. Chociaż należy pamiętać, że każda sprawa powinna być oceniana indywidualnie. Oczywiście istnieje jeszcze możliwość wykupienie lokalu komunalnego na własność za bonifikatą, co ma zarówno korzystne jak i niekorzystne skutki finansowe, w zależności od strony postępowania sądowego.

Nakłady poczynione na lokal komunalny podlegają odrębnej regulacji zawartej w Kodeksie Cywilnym. Kwestię tę regulują przepisy o najmie. Zgodnie z tymi przepisami nie jest możliwe żądanie zwrotu od drugiego małżonka części nakładów poczynionych z majątku odrębnego na majątek wspólny (mieszkanie komunalny). Nakłady te małżonek, który je poniósł będzie mógł odzyskać z chwilą rozwiązania umowy najmu.  

Niniejsze opracowanie w oczywisty sposób nie wyczerpuje przedstawionego tematu a jedynie zwraca uwagę na niektóre aspekty zagadnienia.