Przedawnienie długu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.

Jeśli posiadasz dług, który zaciągnąłeś parę lat temu to pamiętaj, że dług taki nie wygasa a twój wierzyciel lub jego następca prawny (Fundusze Sekurytyzacyjne typu : Hoist, Prokura, Ultimo, Kredyt Inkaso, EquesDebitum, GetBack, EasyDebt,  Kruk, ect.) może domagać się zapłaty wnosząc do sądu pozew o zaplatę. Co do zasady zobowiązania kredytowe przedawniają się po upływie 3 lat od daty wymagalności roszczenia, jednakże jak wspomniałem powyżej wierzyciel może domagać się jego zapłaty przed sądem, aczkolwiek w obecnym stanie prawnym 11.2018r jest to malo prawdopodobne (w obecnym stanie prawnym Sąd z urzędu bierze pod uwagę przedawnienie). Jeśli upłynął termin przedawnienia (3 lata liczone np. od chwili  wypowiedzenia umowy kredytu), sąd oddali powództwo czyniąc z dłużnika osobę wygrywającą proces sądowy.

Co jednak gdy taki przedawniony dług jest zabezpieczony poprzez hipotekę na nieruchomości? Czy można skutecznie podnieść zarzut przedawnienia?

Na gruncie Ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece wierzyciel hipoteczny może domagać się zaspokojenia do sumy hipotecznej bez względu na to czyją nieruchomość stała się własnością oraz bez względu na upływ  przedawnienia roszczenia głównego. Powyższe oznacza, że co do zasady podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia głównego zabezpieczonego hipoteką będzie nieskuteczne w obronie dłużnika będącego zarówno dłużnikiem osobistym i rzeczowym (tj. osoba, która zawarła umowę kredytu i zabezpieczyła hipoteką własną nieruchomość). Sąd zasądzi od takiego dłużnika dochodzoną przez powoda kwotę ale tylko do wysokości sumy hipotecznej i z ograniczeniem jego odpowiedzialności do nieruchomości zabezpieczonej hipoteką.

Przyznam, że powyższa sytuacja jest względnie korzystna dla dłużnika, który w przypadku podniesienia zarzutu przedawnieniadługu osobistego będzie odpowiadać tylko jako dłużnik rzeczowy tzn. że wierzyciel będzie mógł się zaspokoić li tylko z nieruchomości i tylko do jej wartości uzyskanej z licytacji komorniczej. Jeśli dla przykładu założymy, że dług hipoteczny to 200 tys. zł. a wartość nieruchomości osiągnięta na licytacji komorniczej to 100 tys. zł. wówczas co prawda dłużnik straci nieruchomość ale nie będzie już odpowiadał za różnicę pomiędzy 200 tys. zł a 100 tys. zł. Wierzyciel natomiast będzie musiał zadowolić się jedynie 100 tys. zł., chyba że sam będzie chciał przejąć nieruchomość na własność po bezskutecznej egzekucji komorniczej (w tej sytuacji dłużnik traci własność nieruchomości na rzecz wierzyciela hipotecznego w zamian za uwolnienie się z długu hipotecznego).

Natomiast w przypadku pozwania np. żyrantów (np. rodzice dłużników) o zapłatę przedawnionego długu, którzy odpowiadają za dług jedynie osobiście, podniesienie przez nich zarzutu przedawnienia będzie skuteczne -sąd oddali wobec nich powództwo.

Pamiętaj, że wpisana hipoteka obciąża nieruchomość bez względu na to czyją stała się własnością.

Zawsze możesz skonsultować się z Kancelarią Radcy Prawnego Andrzeja Prószyńskiego (Olsztyn), nie pozostawiaj listu z Sądu bez odpowiedzi. Działaj szybko albowiem z reguły masz tylko 2 tygodnie na złożenie środka zaskarżenia. Sama konsultacja jest bezpłatna i  może pomóc w rozwiązaniu Twoich problemów prawnych.