Przerwanie biegu przedawnienia


Gdyby mieli Państwo pytania dotyczące tego czy innego tematu zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją osobą.

Przerwanie biegu przedawnienia

Niezwykle istotną instytucją prawa cywilnego, z punktu widzenia powoda i pozwanego jest przedawnienie roszczeń. Roszczenia co do zasady przedawniają się z upływem lat 6 (nowelizacja 2018r. roszczenia nie związane z działalnością gospodarczą) oraz 3 lat (roszczenia okresowe oraz związane z działalnością gospodarczą) jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Trzeba pamiętać że przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy przedawnienia. Przedawnienie rozpoczyna się od dnia, w którym świadczenie stało się wymagalne (upływ terminu świadczenia a jeśli go nie było to np. będzie nim odebranie przez dłużnika wezwania do zapłaty). Przedawnienie roszczenia nie oznacza, że osoba której przysługuje roszczenie np. o zapłatę nie będzie mogła się go domagać przed sądem (aczkolwiek niedopuszczalne jest domaganie się przedawnionego roszczenia względem konsumenta - nowelizacja 2018r.).

Zgodnie z art. 123. § 1. Kodeksu Cywilnego bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.

Na podstawie powyżej przywołanego przepisu w skrócie mogę wskazać, że np. czynnością dokonaną przed sądem, która przerywa bieg przedawnienia jest np. skierowanie pozwu do sądu, zawezwanie do próby ugodowej, wystąpienie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.

Wątpliwości może nastręczać natomiast uznanie roszczenia. Co do zasady można wskazać,
iż z uznaniem mamy do czynienia kiedy osoba zobowiązana np. do zapłaty potwierdza fakt istnienia długu i wyraża gotowość jego spłaty. Uznaniem długu może być np. prośba zobowiązanego o rozłożenie długu na raty lub negocjacje podejmujące temat długu, również spłata zadłużenia, nawet w ratach, w której wskazuje się konkretny dług (tytuł wpłaty), iż nie ma wątpliwości tytułem którego długu osoba spełnia świadczenie może być uznane za uznanie długu. W przypadku jeśli zobowiązany posiada kilka różnych długów aby przerwać bieg terminu przedawnienia konkretnego długu powinien wskazać w tytule wpłaty ten dług.

Przerwanie terminu przedawnienia może nastąpić tylko przed jego upływem, tzn. przed upływem terminu 6 lub 3 letniego lub innego szczególnego. Przerwanie terminu przedawnienia powoduje, że  termin przedawnienia roszczenia rozpoczyna się od nowa (czyli kolejne 6 lub 3 lata), co jest zdecydowanie na niekorzyść osoby zobowiązanej do zapłaty. Przez czas trwania postępowania sądowego przedawnienie ulega zawieszeniu, a po zakończeniu tego postępowania przedawnienie biegnie od nowa.